Regulamin serwisu

Usługi świadczone drogą elektroniczną – zagrożenia i zasady bezpieczeństwa

Korzystając z usług w sieci internetowej użytkownicy mogą być narażeni na działanie oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych oraz spam. Oprogramowanie szpiegujące może w sposób niewidoczny dla użytkownika przechwytywać informacje z jego komputera, w tym loginy, hasła lub informacje o aktywności w sieci. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki. Najczęściej do zarażenia komputera wirusem dochodzi na skutek pobierania plików z niezaufanego źródła w sieci internetowej. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
Każdy użytkownik korzystający z usług sieci internetowej powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Użytkownik powinien zadbać o zainstalowanie programu antywirusowego z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto regularnie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje. Zaleca się także uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia danych. Pliki oraz oprogramowanie powinno być pobierane z zaufanych źródeł.

Zastrzeżenia prawne

Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi, ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia papierów wartościowych, inwestycji w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie podejmuje się ich aktualizacji. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako oferowania ubezpieczenia wówczas, gdy jest to zabronione, udzielania porad finansowych lub inwestycyjnych, ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych na stronie internetowej.
Niektóre informacje podane na tej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne.
Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.
Wykorzystanie w jakikolwiek sposób materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów, chyba że związane będzie to z realizacją praw lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów lub zawartych umów.

Regulamin Serwisu Leadenhall

1. Definicje

Serwis Leadenhall - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem https://www.leadenhall.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu za wyjątkiem systemu transakcyjnego dostępnego pod adresem https://system.leadenhall.pl. Zasady korzystanie z Systemu transakcyjnego są określone w odrębnym Regulaminem. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu Leadenhall. Spółki Grupy Leadenhall – Leadenhall Insurance S.A. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa oraz jej spółki zależne.

2. Cel Serwisu
Serwis Leadenhall umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat spółek z Grupy Leadenhall w zakresie ich działalności, udostępnianych produktów ubezpieczeniowych oraz możliwości nawiązania współpracy.

3. Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu Leadenhall jest własnością Spółek Grupy Leadenhall. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis Leadenhall oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

4. Aktualizacja i odpowiedzialność

Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Spółki Grupy Leadenhall nie ponoszą odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

5. Przesyłanie korespondencji

Jakakolwiek korespondencja przesłana do Spółek Grupy Leadenhall jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Spółki Grupy Leadenhall nie mają obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Wykorzystanie plików Cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

7. Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu Leadenhall oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu Leadenhall (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Spółki Grupy Leadenhall nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu Leadenhall, oraz za przerwy w dostępności tego Serwisu.

Spółki Grupy Leadenhall w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z tego Serwisu. Korzystanie z Serwisu Leadenhall jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Spółki Grupy Leadenhall zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu Leadenhall, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić ze strony internetowej www.leadenhall.pl