Informacja dla osób kontaktujących się
za pomocą formularza kontaktowego

W związku z zapytaniem poprzez formularz kontaktowy skierowanym do Leadenhall Insurance S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000340229 (dalej:
Spółka” lub „Administrator Danych”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, w szczególności zaś je zbieramy, utrwalamy, organizujemy, przechowujemy, pobieramy, przeglądamy i wykorzystujemy do celów wskazanych w niniejszej informacji.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawę prawną stanowi niezbędność przetwarzania danych do udzielenia odpowiedzi na skierowaną korespondencję oraz uzasadniony interes Administratora, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych ((art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na skierowaną korespondencję.

Odbiorcy danych osobowych. W związku z celem przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być one udostępniane:(1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; (2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki, uczestniczącym w wykonywaniu czynności, w tym świadczącym usługi techniczne, obsługującym korespondencję, archiwizującym dokumenty, zajmującym się rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi korespondencji i konieczności przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki.

Twoje prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; (4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych poza EOG. Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do odbiorców znajdujących sięw państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych. Państwa Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Dane kontaktowe administratora danych. Pytania i wnioski dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez Spółkę, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować bezpośrednio do Pracodawcy będącego administratorem danych lub wyznaczonego inspektora ochrony danych: Katarzyna Malinowska (dostępnym pod adresem: daneosobowe@leadenhall.pl). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: (1) pisemnie pod adresem: Efinity sp.z o.o., ul.Domaniewska 42, 02-672 Warszawa; (2) Drogą elektroniczną pod adresem email: kontakt@leadenhall.com; (3) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 390 62 20.

Poniższe zasady mają na celu wykonanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”).